IBM Buys Marketing Agency To Bolster ‘Strategic Imperatives’